jueves, 22 de octubre de 2015

Etombba e-a Ndoweÿé: SÀNGO EVIYYA MBOKA

Etombba e-a Ndoweÿé
 
SÀNGO EVIYYA MBOKA
22/10/2015

Sàngo eviyya Mboka ndi naÿa, Mtdu. Besupa (Ángel Madjodi) à eyéÿÿé ejùswwenni, a etokkwé-ndi e Mboka. Emunnya (22/10/2015) ndi e etimiyyé muÿÿu joba ivókkó na ekullu. À ebeÿÿe ekôbénné e iboko te iboko.
Ò epùlliyyé-ndi nà jànga ji-a Mtdu. Besupa (Ángel Madjodi) nà Mboka à Ndowéÿé naÿa, sósó edìyyakani melema swê. Etombba e-a Ndowéÿé esaÿanddi màla ma-a itoka ji-a tina nà ipùlé ji-a ndàgga à téÿi.
Eviyya emunnya Mtdu. Ilômbé ndi a emuÿu isiyénétyyé Mtdu. Majòdi e ebòllo e-aduÿÿu e tìtta nà Etombba e-a Ndoweÿé e “Face Book”.

Nà Màssàna mà  Upàangui, omu pùlé vàyÿé Mtdu. Besupa (Ángel Madjodi).

Poni nah.

Mtdo. Iyangà

Molo a ijondjene djà ikàndo dja Etombba e-a Ndoweÿé
Ehàla Sàngo:  etombaandowe@yahoo.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.